نمايه و صدور گواهي توسط SID
1397/06/04

امكان نمايه تمام متن مقالات و همچنين صدور گواهي نمايه توسط مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي SID  براي مقالات همايش فراهم شد.