اهداي تنديس ويژه همايش به مقالات برگزيده
1397/07/13

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري، تنديس ويژه همايش به مقالات برگزيده اهداء مي شود.