لوح تقدیر سخنرانی
1399/12/17

لوح تقدیر سخنرانی
به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی به صورت رایگان تقدیم می شود.