دانشگاه پيام نور استان ايلام
1397/07/28

دانشگاه پيام نور استان ايلام  حمايت معنوي خود را از همايش اعلام و جمعي از اساتيد محترم اين دانشگاه را به عنوان عضو محترم كميته علمي همايش معرفي كرد.
1. دكتر عباس سهراب زاده
2. دكتر سيدمحمد طاهري مقدم
3. آقاي يداله رستمي
4. آقاي رحمن ميرزائيان
5. آقاي اميد محمدزاده
6. آقاي نبي اميدي
داوری سریع و صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام
 سايت هاي ثبت نام و ارسال مقاله"
 چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني  www.4icmhsr.com
 ششمين همايش ملي  پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران www.6iicmo.com 

اولين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي  www.icocs.ir
 تلفن پشتيباني 02144861157
تلگرام و خط همراه  09017242753 
عضويت در كانال همايش: @modiratmodaber