اهدای لوح تقدیر سخنرانی12
1401/06/02

به سخنرانان گرامی لوح تقدیر سخنرانی ویژه کنفرانس تقدیم می شود.