لینک برگزاری کنفرانس1012
1401/06/22

لینک برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین همایش ملی پژوهش‌هاي مديريت و علوم انساني در ايران
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf1012
نام کاربری  abc
زمان بگزاری: چهارشنبه 23 شهریور 1401
از ساعت 14 تا 20