سین برنامه اجرایی
1401/06/23

سین برنامه اجرایی  
سین اجرایی کنفرانس
لینک برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین همایش ملی پژوهش‌هاي مديريت و علوم انساني در ايران
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf1012
نام کاربری  abc
زمان برگزاری: چهارشنبه 23 شهریور 1401
از ساعت 14 تا 20

نحوه دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
برای دریافت گواهی فیزیکی شرکت در کنفرانس با مهر برجسته پرداخت تعرفه به صورت زیر می باشد:
اعضای کانال تلگرامی کنفرانس 150 هزار تومان
دانشجویی و فرهنگیان  185 هزار تومان
سایر افراد 285 هزار تومان