اعلام حمايت معنوي دانشگاهها و انجمن هاي علمي از همايش
1397/05/07

دانشگاهها و انجمن هاي علمي مختلف حمايت معنوي ومشاركت خود در همايش را اعلام كرده اند كه به تدريج اسامي آنها اعلام خواهد شد.