فقط4 روز فرصت باقي است!
1398/04/01

براي ثبت نام و ارسال مقاله به " ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران" فقط 4 روز فرصت باقي است! ساعت 24 ششم تيرماه 1398 آخرين مهلت ثبت نام و ارسال مقاله مي باشد.