دعوت به حضور در كنفرانس
1398/04/05

پژوهشگران ارجمندي كه در سايت كنفرانس به صورت شركت حضوري ثبت نام كرده اند، نيازي به دعوت نامه ندارند و بر اساس فهرست پذيرش مي شوند.