برنامه اجرايي همايش
1398/04/08

برنامه اجرايي " ششمين همايش ملي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ايران و اولين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق" اعلام شد.
برنامه روز همایش