فرصت ويژه براي دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع
1398/11/04

فرصت ويژه براي دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع به اطلاع دانشجويان عزيز در شرف دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مي رساند كه بر اساس هماهنگي هاي انجام شده، امكان داوري سريع و صدور گواهي پذيرش فوري براي مقالات مستخرج از پايان نامه ها فراهم شده است.