اهداي لوح تقدير و تنديس
1398/11/14

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري كنفرانس، به منظور قدرداني ار پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات، به مقالات برتر كه براي سخنراني انتخاب و ارايه شوند لوح تقدير و تنديس ويژه كنفرانس منقش به لوگوي دانشگاههاي مشاركت كننده تقديم مي شود.