عيدانه
1398/12/28

ضمن آرزوي بهروزي براي هموطنان عزيز، به مناسبت گراميداشت عيد باستاني نوروز هديه 50 هزار توماني براي نويسندگان و پژوهشگران گرامي در نظر گرفته شده است. عزيزاني كه در بازه زماني 29 اسفندماه 1398 تا 7 فروردين 1399 مبادرت به ثبت نام و ارسال مقاله نموده و با پرداخت تعرفه ها ثبت نام خود را نهايي كنند مي توانند نسبت به درخواست گواهي نامه بين المللي اروپايي ESC  با تخفيف 50 هزار تومان اقدام نمايند. اين تخفيف براي ساير كاربران گرامي كه قبلا ثبت نام كرده و تمايل به دريافت گواهي مزبور دارند نيز قابل اعمال مي باشد.
به منظور سهولت استفاده از تخفيف يادشده تعرفه گواهي نامه بين المللي ESC  در سايت كنفرانس پس از اعمال تخفيف از 135 هزار تومان به 85 هزار تومان كاهش داده شده است. بديهي است از 8 فروردين 1399 تعرفه مزبور به نرخ قبل بازگردانده مي شود.