تخفيف پذيرش مقالات داوران محترم همايش

بر اساس تصميمات شوراي سياستگذاري همايش براي اعضاي محترم كميته علمي وكميته داوران همايش تخفيف در پذيرش مقالات لحاظ و از طريق پست الكترونيكي به ايشان اطلاع رساني شده است.


1397/07/20 (1 سال قبل )