دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مبادرت به اطلاع رسانی برگزاری" یازدهمین همایش ملی پژوهش های در مديريت و علوم انساني در ایران" در کانال تلگرامی این دانشکده نمود.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (1 سال قبل )