اهدای لوح تقدیر سخنرانی12

به سخنرانان گرامی لوح تقدیر سخنرانی ویژه کنفرانس تقدیم می شود.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (1 سال قبل )