فرم ارايه سخنراني و فرم ارايه پوستري

فرم ارايه سخنراني و فرم ارايه پوستري بر روي سايت كنفرانس( قسمت نگارش مقالات) قرار گرفت. پژوهشگران ارجمندي كه داراي مقاله پذيرفته شده به صورت ارايه پوستري هستند مي توانند نسبت به تنظيم فرم ارايه پوستري اقدام نمايند. نحوه ارايه پوستري و زمان تحويل پوسترها متعاقبا اعلام مي شود.فرم ارايه پوستري 7


1398/11/22 (1 سال قبل )